25. 10. 2020  1:56 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_KRES2_D - Kreslenie II (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 1_KRES2_D
Názov predmetu:
Kreslenie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet. Aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, požadovaný rozsah a kvalita prác, domáce kresby, povinné absolvovanie klauzúrnej práce a vystavenie na záverečnom semestrálnom komisionálnom hodnotení
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu je získať a oboznámiť a rozvíjať u študentov dizajnu s dole uvedenými úlohami:
Vizuálnym pozorovaním spoznávať figúru a jej proporcie vo vzťahu k prostrediu a predmetom. Rozvíjať individuálne schopnosti poslucháča v grafickom zobrazení figúry, zachytenie jej charakteru a pohybu.
Oboznámiť sa a osvojiť si estetické zákonitosti kompozície jednej a viacerých postáv.
Spoznávať a rozvíjať rôzne pohľady na ľudskú figúru a jej estetické a psychologické znázornenie. Kresliarsky zvládnuť detaily častí ľudského tela.
Od vecnej štúdijnej kresby sa prepracovať k štylizovanej kresbe ľudskej postavy.
Zdokonaľovať kresliarsku zručnosť a obratnosť, vyvolať záujem a radosť z vlastnej kreativity.
Oboznámiť sa a osvojiť si základe metódy zobrazenia ľudského tela znázornením postavy kresliarskymi a maliarskymi prostriedkami.
 
Stručná osnova predmetu:
-úvod do predmetu, výtvarné a výrazové prostriedky;
-svalovec, proporcie, kánon, stavba svalov na sadrovom modeli ;
-venuša, kontrast mäkkých oblých tvarov a drobnokresby drapérie;
-torzo, stupnica čiernej a šedých odtieňov až po farbu papiera, odpichnutie od tmavého pozadia, svetelný kontrast. Veľké formy, využitie hrotu a plochy kresliaceho prostriedku;
-štúdia stojacej figúry, kontrapost. Lineárna a tónovaná kresba, redukcia tvaru;
-štúdia figúry v pohybe. Zachytenie fáz v pohybe.Figúra v činnosti, pohotovostný záznam, lineárna kresba;
-sediaca polfigura, tonovaná kresba, zachytenie svetla a tieňa, vytvorenie objemov;
- portrét podľa živého modelu, zachytenie charakteristických čŕt portrétovaného, nasadenie hlavy na krk a ramená, proporcie hlavy;
-štúdia figúry, monochromna lavirovaná kresba. Plynulý prechod zo svetlých do tmavých odtieňov, zjednodušovanie, štylizácia.
-postava v prostredí, zladenie farebných tónov pri zobrazovaní figúry v prostredí. Koloristické cítenie, využitie média farby.
-figurálna kompozícia dvoch prelínajúcich sa postáv v lineárnom a objemovom stvárnení.
-štylizovaná trojfarebná figúra, s prihliadnutím na redukciu rovín ľudského tela podľa rovín xyz
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha: AVICENUM PRAHA, 1977. 400 s.
BARBER, B. Kompletní rádce, základy kreslení. Praha: Svojka&Co, 2006. ISBN 978-80-7352-756-3.
HARRISONOVÁ, H. Malovaní a kresba. Praha: Svojka&Co, 2003. ISBN 80-7237-567-9.
FOSTER, V. Anatomie pro výtvarníky Kreslíme postavu. Praha: Svojka&Co, 2006. 224 s. ISBN 80-7352-402-3.
POKORNÝ, K. -- JIRKU, B. Figurama. Praha: Figurama, 2011. 340 s. ISBN 978-80-904889-0-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 219

A
BCD
E
FX
11,0 %
18,3 %
31,1 %
27,9 %
11,7 %
0 %
Vyučujúci:
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil: akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: