22. 10. 2020  12:27 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436V0_4B - Výživa človeka (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436V0_4B
Názov predmetu:
Výživa človeka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše test za 50 bodov. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o anatómii a fyziológii tráviaceho traktu človeka. Rozumie metabolizmu bielkovín, tukov a sacharidov a ich význame v ľudskej výžive. Získa vedomosti o funkciách vitamínov a minerálov pre rast, obnovu a regeneráciu organizmu. Rozumie zásadám správnej výživy a zdravej životosprávy ako prostriedku pre prevenciu civilizačných ochorení.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy o výžive, faktory určujúce výživovú hodnotu. Odporúčané výživové dávky a odporúčané dávky potravín. Výživová situácia na Slovensku a vo svete. Rôzne smery vo výžive. Nové typy potravín. Gastrointestinálny trakt človeka: anatómia, fyziológia, funkcie. Hlavné živiny: bielkoviny, tuky, sacharidy a ich význam vo výžive. Esenciálne látky, vitamíny a minerálne látky. Vplyv výživy na výskyt civilizačných ochorení. Pyramída zdravej výživy, zásady zdravej výživy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKO, M. -- JANÍČEK, G. -- KAJABA, I. Základy výživy. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 328 s. ISBN 80-227-0856-9.
SILBERNAGL, S. -- DESPOPOULOS, A. Color Atlas of Physiology. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag, 2003. 436 s. ISBN 3-13-545005-8.
Temple, N.J., Wilson, D., Jacobs, D.R.: Nutritional Health. Strategies for Disease Prevention. 3rd ed. Springer, 2012. 2012.
KAJABA, I. -- ŠMRHA, O. Tabuľky zloženia a výživových hodnôt poživatín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985. 100 s.

Odporúčaná:
PÁNEK, J. -- DOSTÁLOVÁ, J. -- POKORNÝ, J. Základy výživy a výživová politika. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 219 s. ISBN 80-7080-468-8.
PALMER, S L. -- WARD RHEES, R. -- VAN DE GRAAFF, K M. Human Anatomy and Physiology. London: McGraw-Hill, 2010. 414 s. ISBN 978-0-07-162331-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Výživa človeka je odporúčaný pre študentov 2. ročníka študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

AB
C
D
E
FX
33,1 %
16,1 %16,1 %11,0 %15,3 %
8,4 %
Vyučujúci:
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: