27. 10. 2020  16:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416A1_4I - Analytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstva (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416A1_4I
Názov predmetu: Analytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so základnými analytickými a fyzikálnymi metódami štúdia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva
 
Stručná osnova predmetu:
1. Neinvazívne a nedeštruktívne analytické metódy
2. Optická mikroskopia v analýze objektov
3. Klasická, UV a IČ fotografia
4. 3D zobrazovanie a iné progresívne metódy
5. Lokálne molekulové a povrchové spektroskopie
6. X-lúčové metódy a ich možnosti
7. Invazívne metódy, odber vzoriek a rozdeľovacie metódy
8. Papier, vlastnosti, analýza papiera a potlače
9. Drevo, textil a useň, škodci, výskum štruktúry a úprav
10. Závesné maľby, obrazy, podklad a podmaľba
11. Sklo, keramika, zloženie a dekorácia
12. Kameň, Omietky a nástenné maľby
13. Kovy, zliatiny, konzervácia, korózia, analýza úprav
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPECKÁ, I. -- NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha : Grada Publishing, 2005. 101 s. ISBN 80-247-1060-9.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. General chemistry. New York : Freeman and comp, 1989. 989 s. ISBN 0-7167-1940-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCD
E
FX
64,3 %35,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: