22. 10. 2020  12:09 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436A0_4B - Analýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
436A0_4B
Názov predmetu:
Analýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude ústna skúška s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o analytických metódach používaných pri hodnotení potravín. Ovláda princípy metód a vie vybrať vhodnú metódu na dôkaz a stanovenie základných zložiek potravín a cudzorodých látok. Ovláda základy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravín a senzorické vlastnosti kozmetických výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu.
Kvalita potravín.
Voda a sušina.
Dusíkaté látky.
Minerálne látky.
Sacharidy.
Lipidy.
Vitamíny.
Cudzorodé látky.
Látky ovplyvňujúce vzhľad, chuť a vôňu.
Senzorická analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. -- VELÍŠEK, J. Analýza potravin. Praha: Ediční středisko VŠCHT, 1992. 122 s. ISBN 80-7080-163-8.
JAMES, C S. Analytical Chemistry of Foods. Oxford: Chapman and Hall, 1996. 178 s. ISBN 0-7514-0196-X.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
POKORNÝ, J. Metody senzorické analýzy potravin. Praha: ÚZPI, 1993. 196 s. ISBN 80-85120-34-8.
VALENTOVÁ, H. -- POKORNÝ, J. -- INGR, I. Senzorická analýza potravin. Brno: MZLU, 1997. 101 s. ISBN 80-7157-283-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 340

ABCDE
FX
17,9 %
20,9 %
25,6 %
19,7 %14,7 %
1,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: