27. 10. 2020  17:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416A2_4I - Aplikovaná náuka o farbe (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N416A2_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná náuka o farbe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje prednášok, vypracuje a prezentuje samostatnú písomnú prácu na zadanú tému. Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomostí zo základov teórie farby, kolorimetrie a hodnotenia farebných rozdielov a dokáže tieto poznatky využívať pri prieskume a hodnotení stavu objektov dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Svetlo a farba, fyzikálne princípy vzniku farebného svetla, fotometria
Zrak a farebné videnie, vznik zrakového vnemu, psychofyzikálne atribúty farby, poruchy farebného videnia
Objektívne meranie farby: kolorimetria, kolorimetrické farbové priestory, kolorimetre
Hodnotenie farebných rozdielov
Systémy farieb – Color Order Systems
Aditívna a subtraktívna syntéza farby
Koloranty, vzťah chemickej štruktúry a farebnosti látok, klasifikácia kolorantov
Farebná fotografia
Vlastnosti a hodnotenie farebného obrazu
Degradácia kolorantov a farebných vrstiev, odfarbovanie
Prípadové štúdie využitia teórie farby a kolorimetrie pri analýze objektov dedičstva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUNT, R W G. Measuring Colour. New York: Wiley, 2011. 300 s. ISBN 978-1-119-97537-3.
JOHNSTON-FELLER , R. Color Science in the Examination of Museum Objects: Nondestructive Procedures (Tools for Conservation). Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2001. 360 s. ISBN 0-89236-586-2.
GREEN, P. Colour Management in Heritage Photography, in Digital Heritage (edited by L. MacDonald). Amsterdam: Elsevier, 2006. 25 s. ISBN 978-0-75-066183-6.
JACOBSON, R. -- MACDONALD, L. Assessing Image Quality in Digital Heritage (edited by L. MacDonald). Amsterdam: Elsevier, 2006. 25 s. ISBN 978-0-75-066183-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
BCDEFX
55,6 %
44,4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: