22. 10. 2020  12:27 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436B0_4B - Bakalárska práca (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436B0_4B
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné konzultácie, bakalárska práca, hodnotiaci posudok
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študenta teoreticky a prakticky riešiť zadaný problém, porozumieť problematike kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a získané informácie pretaviť do zmysluplného hodnotenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoreticky alebo experimentálne pod vedením konzultanta pracovať na problematike kvality a bezpečnosti potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCD
E
FX
80,0 %
20,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: