27. 10. 2020  17:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416D1_4I - Digitálna tlač (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416D1_4I
Názov predmetu:
Digitálna tlač
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak absolvuje cvičenia Typografia a spracovanie textu a úspešne ukončí písomne-ústnu skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozumie princípom technológií grafickej komunikácie. Vie použiť zalamovacie programy na prípravu jedno- a viacstránkových dokumentov v zhode s typografickými pravidlami. Vie identifikovať typografické chyby v dokumentoch. Rozumie úlohe nátlačkov, technikám ich prípravy, ako aj ich úlohe vo výrobnom reťazci. Ovláda techniky digitálnej reprodukcie stupňov sivej a farby tlačou. Ovláda princípy techník digitálneho záznamu textovo-obrazovej informácie na tlačovú formu – Computer to Plate technológie. Ovláda princípy digitálnych tlačových techník. Vie posúdiť ich produkčné možnosti a formy aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod – polygrafia, média, tlačené médiá a výrobky, výrobný proces, tlačové techniky.
Spracovanie textu – tlačové písma, úprava písma, digitálne písmové fonty, úprava blokov textu, kompletizácia stránky, jazyky popisu stránky, príprava dokumentu na publikovanie.
Reprodukcie stupňov sivej tlačou, typy rastrov, techniky rastrovania, vlastnosti rastrových štruktúr.
Reprodukcie farieb tlačou, výťažky čiastkových farieb, techniky výťažkovania.
Digitálne nátlačkovanie, druhy nátlačkov, zákaznícky certifikovaný nátlačok.
Computer to... technológie – Ct-film, Ct-plate, Ct-press, Ct-print.
Elektrofotografická tlač – princípy, tlačová jednotka, materiály pre elektrofotogafiu, produkčné elektrofotografické systémy.
Inkjetová tlač – princípy, tlačové jednotky, materiály pre inkjetovú tlač, produkčné systémy inkjetovej tlače.
Termografia, magnetografia a iné digitálne techniky tlače.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PANÁK, J. -- DVONKA, V. -- ČEPPAN, M. -- JAKUCEWICZ, S. -- KORDOŠ, P. -- KARPISKÝ, Ľ. Základy polygrafie. Bratislava: TypoSet v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
KAPLANOVÁ, M. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů , 2009. 395 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
LINK, W J. -- MUIR, P I. -- CLEM, J C. Prepress for Digital Printing. USA: Xerox Corporation, 2005. 78 s.
KOČIČKA, P. -- BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. 288 s. ISBN 80-722-6385-4.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Typografie. Praha: ComputerPress, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251296-7-8.

Odporúčaná:
International Conference on Digital Printing Technologies. 2006.
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A
B
C
DEFX
23,7 %23,7 %28,9 %
7,9 %
13,2 %2,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: