27. 10. 2020  17:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 416F2_4I - Fotochémia a fotografia (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
416F2_4I
Názov predmetu: Fotochémia a fotografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje prednášok a cvičení, vypracuje a prezentuje samostatnú písomnú prácu na zadanú tému. Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z teoretickej a aplikovanej fotochémie, prehľad o základných fotochemických reakciách, získa poznatky o fotochemických reakciách v zobrazovacích systémoch, halogenidostriebornej fotografii, fotodegradácii a fotostabilizácii materiálov a ďalších technicky a environmentálne dôležitých fotochemických procesoch a dokáže tieto poznatky využiť pri analýze a riešení technologických a technických problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do fotochémie, vlastnosti svetla
Elektrónová štruktúra a elektrónovo excitované stavy molekúl, fotochemické zákony
Vlastnosti elektrónovo excitovaných stavov
Základné fotochemické reakcie
Fotochemické zobrazovacie systémy
Fotopolymerizácie a fotopolyméry
Využitie polymérnych svetlocitlivých vrstiev a systémov
Klasická halogenidostrieborná fotografia
Fotodegradácia a fotostabilizácia polymérnych materiálov
Niektoré fotochemické procesy v živých organizmoch, prírode a životnom prostredí
Fotochémia polovodičov, aplikácie
Supramolekulová fotochémia, fotochemické supramolekulové zariadenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- ČEPPAN, M. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- PROUSEK, J. -- VELIČ, D. Fotochémia: Princípy a aplikácie. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
PELIKÁN, P. -- LAPČÍK, Ľ. -- ČEPPAN, M. Fotochemické procesy. Bratislava : Alfa, 1989. 418 s.
KLÁN, P. -- WIRZ, J. Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice. Chichester: Wiley, 2009. 560 s. ISBN 978-1-405-19088-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

ABC
D
E
FX
40,6 %14,5 %
27,5 %
11,6 %5,8 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: