22. 10. 2020  12:33 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L1_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436L1_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikácia jednotlivých laboratórnych cvičení s maximálnym možným počtom získaných bodov 100 za každé cvičenie. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov (priemer za laboratórne cvičenia).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktickú skúsenosť s analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, vie stanoviť vybrané zložky potravín (sacharidy, aromatické látky, prírodné farbivá, syntetické farbivá). Ovláda metódy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravín a senzorické vlastnosti kozmetických výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stanovenie sacharidov.
Stanovenie aromatických látok.
Stanovenie prírodných farbív.
Stanovenie syntetických farbív.
Senzorická analýza.
Senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov.
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. Laboratórní příručka analýzy potravin. Praha: SNTL, 1977. 718 s.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
POKORNÝ, J. Metody senzorické analýzy potravin. Praha: ÚZPI, 1993. 196 s. ISBN 80-85120-34-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 342

AB
C
DE
FX
50,3 %34,8 %
12,0 %
2,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: