22. 10. 2020  11:58 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436L1_4I - Laboratórne cvičenie z inštrumentálnych metód v analýze potravín (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436L1_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z inštrumentálnych metód v analýze potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikácia jednotlivých laboratórnych cvičení s maximálnym možným počtom získaných bodov 100 za každé cvičenie. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov (priemer za laboratórne cvičenia).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktické skúsenosti s modernými analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, ovláda enzýmové, spektrálne a chromatografické metódy. Má vedomosti o analytických metódach, ktoré sa využívajú v oblasti kontroly v potravinárskom priemysle, ako aj v špecializovaných laboratóriách rezortu zdravotníctva a poľnohospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Spektrofotometria - viditeľná oblasť.
Spektrofotometria - UV oblasť.
NMR spektroskopia.
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia.
Plynová chromatografia, hmotnostná spektrometria.
Izotachoforéza.
IČ spektrofotometria.
Význam zavedenia systému HACCP pri výrobe potravín. Exkurzia laboratórií vo výrobnom podniku.
Systém manažérstva kvality, akreditácia, certifikácia. Exkurzia laboratórií kontrolných orgánov.
Enzýmové metódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
DAVÍDEK, J. Laboratorní příručka analýzy potravín. Praha : SNTL, 1981. 718 s.
JOSKA, L. -- PŘIKRYLOVÁ, K. Speciální chemické a instrumentální analytické metody. Praha: VN MON , 1990. 251 s. ISBN 80-7080-060-7.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A
B
CD
E
FX
80,5 %
13,8 %5,7 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2020
Schválil:
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: