27. 10. 2020  16:27 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416L0_4I - Laboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416L0_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o technikách, používaných v analýze materiálov súvisiacich so zachovaním kultúrneho dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Úlohy zamerané na analýzu materiálov a ich zložiek, analýzu štruktúry materiál a separáciu zložiek materiál.
Identifikácia chemických zložiek materiálov metódami spektrálnej analýzy, NMR, NMR v tuhej fáze, RTG, FTIR, ATR, odrazová XRF- prítomnosť kovov, IČ mikroskopia a mikroskopia v polarizovanom svetle, termoanalytické metódy.
Stanovenie farebných súradníc, lesku, rozptylu a drsnosti povrchov.
Štúdium zrýchleného starnutia pomocou FTIR a termoanalytických metód.
Stanovenie stupňa degradácie polymérov kapilárnou viskozimetriou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STULIK, D. -- DERRICK, M. -- LANDRY, J. Infrared Spectroscopy in Conservation Science.  [online]. 1999. URL: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/.
ŠIMON, P. -- SMRČKOVÁ, E. -- SVETÍK, Š. -- CHOCHULOVÁ, A. 6. letná škola termickej analýzy a kalorimetrie - študijné materiály.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
D
E
FX
93,3 %
6,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Katarína Čížová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: