22. 10. 2020  12:32 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416L1_4I - Laboratórne cvičenie z povrchov a koloidných sústav (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N416L1_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z povrchov a koloidných sústav
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie každej úlohy, vypracovaných protokolov a úrovne diskusie k výsledkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie praktických poznatkov a osvojenie si zručností týkajúcich sa reálnych povrchov, koloidných systémov a ich vlastností. Vyhodnotenie experimentov, spracovanie a diskusia k výsledkom.
 
Stručná osnova predmetu:
Povrchové úpravy materiálov, aktivácia vo výboji, anodizácia, nanášanie tenkej vrstvy. Hodnotenie vlastností povrchov, povrchová energia, adhézia, optické a spektrálne vlastnosti. Sorpcia vody papierom. Reologické vlastnosti tlačových farieb. Príprava koloidov, stanovenie povrchového napätia a kritickej micelárnej koncentrácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
EVERETT, D. Basic Principles of Colloid Science. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1994. 243 s. ISBN 0-85186-443-0.
HUNTER , R. Foundations of Colloid Science. Oxford : Oxford University Press, 2001. 806 s. ISBN 978-01-9850-502-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

ABC
D
E
FX
78,0 %
22,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: