22. 10. 2020  11:31 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436L3_4B - Laboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N436L3_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikácia jednotlivých laboratórnych cvičení s maximálnym možným počtom získaných bodov 100 za každé cvičenie. Na konci semestra bude zápočtová písomná práca s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov (priemer za laboratórne cvičenia a zápočtovú písomnú prácu).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda metódy senzorickej analýzy a má praktické skúsenosti s ich využitím pri hodnotení výrobkov. Vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravín z viacerých potravinárskych komodít, obalového materiálu a senzorické vlastnosti rôznych kozmetických výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Testy na preverenie rozlíšenia základných chutí, rozlíšenia rozličných koncentrácií chutí, na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.
Testy na preverenie schopnosti rozlíšiť druhy pachov, rozdielne koncentrácie pachov,na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.
Precvičenie techniky párového testu.
Senzorické hodnotenie pekárskych výrobkov.
Senzorické hodnotenie mäsových výrobkov.
Senzorické hodnotenie mliekarenských výrobkov.
Senzorické hodnotenie nápojov.
Senzorické hodnotenie tukov a olejov.
Senzorické hodnotenie obalov potravinárskych výrobkov.
Senzorické hodnotenie rúžov a zubných pást.
Senzorické hodnotenie toaletných vôd a ústnych vôd.
Senzorické hodnotenie toaletných mydiel a šampónov.
Senzorické hodnotenie pleťových krémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
POKORNÝ, J. Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senzorické jakosti. Praha : ÚZPI, 1997. 195 s. ISBN 80-85120-60-7.
VALENTOVÁ, H. -- PUDIL, F. -- POKORNÝ, J. Sensorická analýza potravin: Laboratorní cvičení. Praha : VŠCHT Praha, 1999. 62 s. ISBN 80-7080-278-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A
B
C
DE
FX
9,2 %39,5 %
39,5 %
11,8 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2020
Schválil:
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: