27. 10. 2020  17:19 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416L2_4I - Laboratórne cvičenie zo zobrazovacích technológií (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N416L2_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie zo zobrazovacích technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie pripravenosti na laboratórne cvičenia (15 bodov), aktivity v laboratóriu (15 bodov), protokolov (10 bodov) a obhajoby výsledkov (10 bodov). Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-46 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú laboratórne zručnosti v oblasti štúdia fotochemických javov a procesov. Oboznámia sa s prípravou a charakterizáciou svetlocitlivých vrstiev využívaných v polygrafii. Naučia sa základné princípy spracovania a hodnotenia klasickej i digitálnej, čiernobielej i farebnej fotografie. Spoznajú základy autotypickej reprodukcie dôležitej pre reprodukciu obrazu tlačovými technikami a techniky obrazovej analýzy rastrových bodov. Oboznámia sa s denzitometriou a kolorimetriou dôležitou pre hodnotenie kvality tlače. Získajú praktické skúsenosti s kalibráciou a profiláciou skenerov i digitálnych fotoaparátov a s kolorimetrickým hodnotením farieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Rádiometria a fotometria, aktinometria.
UV-VIS spektroskopia.
Svetlocitlivé vrstvy a fotorezisty, fotopolymerizácia.
Fotografické procesy
- čiernobiela a farebná klasická (halogenidostrieborná fotografia) - denzitometria a senzitometria fotografických materiálov;
- digitálna fotografia -- hodnotenie kvality reprodukcie obrazu a farby.
Fyzikálne princípy technickej reprodukcie farby.
Kolorimetria a reprodukcia farebného obrazu.
Správa farieb (color management) pri reprodukcii farebného obrazu.
Autotypická reprodukcia a obrazová analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- ČEPPAN, M. -- VELIČ, D. -- PROUSEK, J. Fotochémia. Princípy a aplikácie. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
PANÁK, J. -- ČEPPAN, M. -- DVONKA, V. -- KARPINSKÝ, Ľ. -- KORDOŠ, P. -- MIKULA, M. -- JAKUCEWICZ, S. Polygrafické minimum. Bratislava : TypoSet, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
VESELÝ, M. -- ZITA, J. -- DZIK, P. Fotografické procesy, praktikum. Brno: VUT Brno, Fakulta chemická , 2005. 116 s. ISBN 80-214-2867-8.
SCOTT, K. Digitální fotografie ve Photoshopu CS3. Brno : Computer Press, 2008. 494 s. ISBN 978-80-251-2045-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

A
B
C
DEFX
68,3 %
31,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Gál, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Pavla Hájovská (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: