22. 10. 2020  12:18 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436R0_4I - Reakčné mechanizmy v potravinách (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436R0_4I
Názov predmetu:
Reakčné mechanizmy v potravinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píše 10 testov spolu za 40 bodov. Na úspešné absolvovanie testov a udelenie zápočtu je potrebných minimálne 22,5 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o premenách jednotlivých prekurzorov v potravinách na finálne produkty. Rozumie chemickým a fyzikálnym premenám jednotlivých komponentov pri príprave potravinových matríc.
 
Stručná osnova predmetu:
Radikálové oxidačné reakcie lipidov kyslíkom; reakčné mechanizmy pôsobenia antioxidantov; metabolické deje vedúce k produkcii terpenoidov; degradácie polyénových mastných kyselín; mechanizmy enzýmového a neenzýmového hnednutia, vrátane riadenej pyrolýzy; mechanizmy katabolizmu aminokyselín; mechanizmy degradácie a transformácie sacharidov; mechanizmy jednoelektrónových prenosov (radikálové reakcie na metaloenzýmoch); homolytické a heterolytické transformácie sírnych derivátov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
NIENABER, U. -- PAN, X. -- LOGAN, A. Lipid oxidation. Challenges in Food Systems. USA, Urbana: AOCS Press, 2013. ISBN 978-0-9830791-6-3.
CHAPMAN, C. -- HENRY, C. The nutrition handbook for food processors. USA, Boca Raton: Woodhead Publishing, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Reakčné mechanizmy v potravinách je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A
B
C
D
E
FX
58,6 %
5,7 %
8,0 %
5,7 %
18,4 %
3,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: