22. 10. 2020  12:05 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436S0_4B - Senzorická analýza potravín (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
436S0_4B
Názov predmetu:
Senzorická analýza potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude písomný test s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov. Klasifikovaný zápočet nebude udelený, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná význam a postavenie senzorickej analýzy potravín, ovláda základy anatómie a fyziológie zmyslových orgánov - zrak, čuch, chuť, hmat a sluch - z hľadiska ich využitia pri senzorickom posudzovaní. Študent vie posúdiť chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín, pozná optimálne podmienky pre hodnotenie a požiadavky na senzorické laboratórium. Ovláda proces výberu a školenia hodnotiteľov a teoretické princípy metód senzorického hodnotenia potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie senzorickej analýzy potravín, základy anatómie a fyziológie zmyslových orgánov - zrak, čuch, chuť, hmat a sluch - z hľadiska ich využitia pri senzorickom posudzovaní. Chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín, optimálne podmienky pre hodnotenie a požiadavky na senzorické laboratórium. Proces výberu a školenia hodnotiteľov a teoretické princípy metód senzorického hodnotenia potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín: Cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 170

A
B
C
D
E
FX
71,2 %18,8 %
7,1 %
0 %
0 %
2,9 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: