22. 10. 2020  12:18 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436S1_4B - Senzorická analýza potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436S1_4B
Názov predmetu:
Senzorická analýza potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude ústna skúška s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná význam a postavenie senzorickej analýzy potravín a kozmetiky, ovláda základy anatómie a fyziológie zmyslových orgánov – zrak, čuch, chuť, hmat a sluch – z hľadiska ich využitia pri senzorickom posudzovaní. Študent vie posúdiť chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín a kozmetiky, pozná optimálne podmienky pre hodnotenie a požiadavky na senzorické laboratórium. Ovláda proces výberu a školenia hodnotiteľov a teoretické princípy metód senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do senzorickej analýzy potravín a kozmetiky
Celková a čiastkové hodnoty potravín, falšovanie potravín
Senzorické hodnotenie potravín
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov
Zmyslové orgány. Centrálny nervový systém, zrakový orgán
Zmyslové orgány. Chuťový orgán, čuchový orgán
Zmyslové orgány. Hmatový orgán, sluchový orgán
Chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín a kozmetiky
Požiadavky na senzorické laboratórium
Výber a školenie hodnotiteľov
Metódy senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky. Výber metódy. Rozlišovacie metódy
Metódy senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky. Stupnicové a opisné metódy
Preskúšanie hodnotiteľov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín: Cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
HEYMANN, H. -- LAWLESS, H T. Sensory Evaluation of Food. London: Springer, 2010. 620 s. ISBN 978-1-4419-6488-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A
B
C
DEFX
61,6 %
21,9 %
13,7 %
2,8 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: