22. 10. 2020  11:36 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436S1_4I - Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N436S1_4I
Názov predmetu: Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje ústnu skúšku.
Ústna skúška je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda legislatívu Európskej únie týkajúcu sa cudzorodých látok a ich prieniku do potravinového reťazca. Rozumie zmenám cudzorodých látok v živých organizmoch, expozícii človeka a zvierat. Ovláda analytické metódy stanovenia cudzorodých látok a metódy ich testovania (toxikologické a ekotoxikologické štúdie).
 
Stručná osnova predmetu:
Najvýznamnejšie regulačné schémy Európskej únie vyžadujúce výkon štúdie prieniku cudzorodých látok (CL) do potravín; kvalitatívne požiadavky na výkon štúdie prieniku CL do potravín; štúdie o správaní a osude chemických látok v životnom prostredí; plánovanie, výkon a interpretácia štúdií a princípy hodnotenia dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TODD, E C. -- MOTARJEMI, Y. -- MOY, G G. Encyclopedia of Food Safety. Oxford: Academic Press, 2014. ISBN 978-0-12-378612-8.
European Food Safety Authority - Information Exchange Platform (IEP), December 2012, Parma, Italy. Parma : European Food Safety Authority, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

A
BC
D
E
FX
44,3 %
20,5 %
21,6 %
6,8 %
6,8 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: