22. 10. 2020  12:37 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436V0_4I - Výživa a dietológia (FCHPT - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436V0_4I
Názov predmetu: Výživa a dietológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 12 písomných previerok po 100 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 92%, na získanie hodnotenia B min. 83%, na hodnotenie C min. 74%, na hodnotenie D min. 65% a na hodnotenie E min. 56%. Kredity nebudú udelené ak študent z niektorej písomnej previerky získa menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné typy diét pri jednotlivých ochoreniach postihujúcich ľudský organizmus, výživových požiadavkách v závislosti od obdobia vývoja, pracovnej zaťaženosti a fyziologického stavu, diétnom systéme v nemocniciach a výživových trendoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy výživy a dietetiky, kritériá správnej výživy
Metabolizmus sacharidov, bielkovín a lipidov
Anatómia, fyziológia a patofyziológia tráviacich ústrojov
Liečebná výživa pri ochoreniach pažeráka a žalúdka
Liečebná výživa pri ochoreniach tenkého a hrubého čreva
Liečebná výživa pri ochoreniach pankreasu a žlčníka
Liečebná výživa pri ochoreniach pečene
Liečebná výživa pri metabolických ochoreniach
Liečebná výživa pri nevyváženom príjme potravy
Výživa v rôznych obdobiach vývoja, pracovného zaťaženia a fyziologického stavu
Diétny systém pre nemocnice
Výživové trendy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLCÁTOVÁ, I. -- BRETŠNAJDROVÁ, A. -- SVAČINA, Š. Klinická dietológia. Praha: Grada Publishing, 2008. 394 s. ISBN 978-80-247-2256-6.
OLSON, J. -- SHILS, M. -- SHIKE, M. Modern nutrition in health and disease, I and II. Philadephia: Williams and Wilkins, 1994. 923 s. ISBN 0-8121-1485-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDE
FX
4,5 %
18,2 %
22,7 %54,6 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: