25. 10. 2020  0:48 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_CJ1_AU - Cudzí jazyk I (FAD - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 1_CJ1_AU
Názov predmetu:
Cudzí jazyk I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- prezentácia 50%
- písomný záverečný test 40%
- písomné zadania 10%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu získajú základné komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom na stupeň ovládania zvoleného jazyka. Študenti zvládnu potrebnú základnú odbornú terminológiu v študovanom odbore a dokážu pracovať s odborným cudzojazyčným textom. V rámci predmetu nadobudnú prezentačné zručnosti a tzv. soft skills pre účely akademickej a odbornej praxe.

Poznámka:
Predmet sa na základe zatrieďovacieho testu delí na anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk na úrovniach A2, B1 a B2-C1 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) diferencovane pre jednotlivé študijné odbory na FA STU.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný program predmetu poskytnú pre jednotlivé kurzy ich vyučujúci na začiatku semestra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEITH, A. -- MOTEŠICKÁ, Z. -- ARCHLEBOVÁ, J. English for Architects: Professional Communication. STU v Bratislave FA, 2004. 120 s. ISBN 8022720208.
BREČKOVÁ, D. English for Designers: professional Communication Basics. Bratislava : Epos, 2005. 143 s. ISBN 80-8057-653-X.
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava : Road, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 776

A
B
CD
E
FX
43,9 %
29,9 %
17,5 %
5,7 %
2,8 %
0,2 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gajdoš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: