22. 10. 2020  12:26 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282110_BDP - Doplnkové cvičenia z Matematiky II (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
282110_BDP
Názov predmetu:
Doplnkové cvičenia z Matematiky II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
18 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 2. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 2. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 2. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky za 40 bodov, 10 bodov môže udeliť učiteľ na cvičení za aktivitu. Zápočet bude udelený študentovi, ktorý počas semestra získa aspoň 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu vie znázorniť a opísať elementárnu oblasť v rovine a v trojrozmernom priestore. Získa vedomosti z výpočtu jednoduchých dvojných a trojných integrálov a ich aplikácií, napr. na výpočet ťažiska rovinnej alebo priestorovej elementárnej oblasti, jej objemu, obsahu plochy, či dĺžky krivky . Dokáže pracovať s metódami na riešenie jednoduchých diferenciálnych rovníc prvého rádu (separovaná, separovateľná, lineárna, exaktná) a lineárnych diferenciálnych rovníc druhého rádu s konštantnými koeficientami.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie vybraných typov diferenciálnych rovníc prvého rádu a riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc druhého rádu s konštantnými koeficientami.
Lineárne útvary priestoru a kvadratické plochy, rovnice a znázornenie.
Výpočet derivácie a parciálnych derivácií funkcie dvoch premenných.
Riešenie systémov dvoch nelineárnych rovníc s dvoma neznámymi.
Zobrazenie a popis elementárnych oblastí v rovine a priestore. Výpočet a aplikácie určitého, dvojného a trojného integrálu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DICSÖOVÁ, A. -- PEKÁRKOVÁ, R. -- POLÁKOVÁ, V. Matematika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 173 s. ISBN 80-227-1759-2.
ZÁHONOVÁ, V. Matematika I: Riešené príklady. 1.. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 233 strany. ISBN 978-80-227-3731-9.
VELICHOVÁ, D. Matematika II, elektronická učebnica on-line.  [online]. 2007. URL: http://evlm.stuba.sk/~velichova/Matematika2/Kniha/kniha.html.
IVAN, J. Matematika I. Bratislava: ALFA, 1983. 704 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2614

Z
FX
99,2 %
0,8 %
Vyučujúci:
RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Peter Letavaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Milada Omachelová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Monika Prášilová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Viera Záhonová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil: RNDr. Viera Záhonová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: