22. 10. 2020  11:53 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282200_BDP - Numerická matematika riadiacich systémov (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 282200_BDP
Názov predmetu:
Numerická matematika riadiacich systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičení. V priebehu semestra sa píše jedna priebežná písomná práca. Skúška pozostáva z dvoch častí: z riešenia príkladov a z teoretickej časti. Súčasťou je dobrovoľné vypracovanie semestrálnej práce. Na úspešné absolvovanie je potrebné získať najmenej 60% z riešenia príkladov a 50% z teoretickej časti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti z výberu základov numerických metód orientovaných na riadiace systémy v priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do numerickej matematiky, základné princípy. Metódy numerickej matematiky, chyby. Reprezentácia čísel v počítači, počet platných číslic. Aritmetické operácie, šírenie chýb. Podmienenosť numerických úloh a numerická stabilita algoritmov. Aproximácie a interpolácie.
Numerické derivovanie a integrovanie. Diferenciálne rovnice. Stabilita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GABKOVÁ, J. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. Základy numerickej matematiky: Teória a riešené príklady. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 213 s. ISBN 978-80-227-3658-9.
ČERNÁ, R. Základy numerické matematiky a programování. Praha : SNTL, 1987. 445 s.
RALSTON, A. Základy numerické matematiky. Praha : Academia, 1978. 635 s.
HOFFMAN, J D. Numerical methods for engineers and scientists. New York : McGraw-Hill, 1993. 825 s. ISBN 0-07-112962-6.
GRIFFITHS, D V. -- SMITH, I M. Numerical Methods for Engineers. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. 479 s. ISBN 1-58488-401-0.
CHAPRA, S C. -- CANALE, R P. Numerical methods for engineers. New York : McGraw-Hill, 1988. 812 s. ISBN 0-07-079984-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A
B
C
D
E
FX
25,0 %12,5 %
0 %
25,0 %
25,0 %
12,5 %
Vyučujúci:
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: