22. 10. 2020  12:12 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282310_BDP - Numerická matematika v Matlabe (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282310_BDP
Názov predmetu: Numerická matematika v Matlabe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 6. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 6. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 6. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 6. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 6. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 6. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 6. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 6. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je priebežne počas semestra hodnotený na základe niekoľkých písomných prác, ktoré sú vypracovávané pri počítači. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie samostatných projektov, ktoré riešia technické problémy pomocou preberaných numerických algoritmov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné princípy počítačovej aritmetiky v CAS systéme Matlab a obmedzenia vyplývajúce z tohoto systému. Pochopí možnosti ako numericky hodnotiť, modelovať a následne riešiť technické problémy. Naučí sa vytvoriť model v Simulinku. Všetky preberané algoritmy sám programuje, testuje a používa na riešenie zadaných technických problémov. Úlohou predmetu je naučiť študenta vyhodnotiť technický problém z numerického hľadiska, vybrať vhodné algoritmy na riešenie, naprogramovať ich pomocou Matlabu a posúdiť vypočítané výsledky z hľadiska požadovanej technickej interpretácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do MATLABu, užívateľské prostredie MATLABu, režimy práce.
2. Premenné, výrazy a operátory, funkcie pre prácu s dátami a so súbormi.
3. Vytváranie vlastných aplikácií - skripty, užívatelské funkcie, riadiace príkazy.
4. Počítačová aritmetika, numerické chyby a ich šírenie.
5. Numerické derivovanie a integrovanie.
6. Numerické metódy na riešenie diferenciálnych rovníc.
7. Simulink, vytvorenie a spustenie modelu.
8. Vlastné čísla a vlastné vektory.
9. Iteračné metódy na riešenie lineárnych sústav rovníc.
10. Ďalšie možnosti MATLABu - lokálne a privátne funkcie, callback funkcie, S-funkcie v modeloch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALEK-MADANI, R. Advanced engineering matehematics with mathematica and MATLAB. Reading : Addison-Wesley, 1998. 521 s. ISBN 0-201-59881-7.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
BARTKO, R. -- MILLER, M. Matlab I: algoritmizácia a riešenie úloh. Trenčín : Digital Graphic, 2004. 285 s. ISBN 80-968337-3-1.
ZAPLATÍLEK, K. -- DOŇAR, B. MATLAB pro začátečníky. Praha : BEN - technická literatura, 2005. 151 s. ISBN 80-7300-175-6.
QUARTERONI, A. -- SALERI, F. Scientific Computing with MATLAB. Berlin : Springer Verlag, 2003. 257 s. ISBN 3-540-44363-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

Z
FX
98,2 %
1,8 %
Vyučujúci:
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
Mgr. Monika Kováčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: