22. 10. 2020  11:08 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 281128_BDP - Seminár z fyziky II (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
281128_BDP
Názov predmetu: Seminár z fyziky II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
18 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 2. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 2. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 2. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je absolvovať v priebehu semestra 2 písomné skúšky a získať na nich aspoň 56 bodov.
1. písomná skúška 12 bodov
2. písomná skúška 14 bodov
Spolu za semester 26 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z klasickej fyziky. Pochopiť princípy a zákonitostí fyzikálnych javov. Vedieť popísať postupy odvodenia fyzikálnych zákonitostí. Vedieť aplikovať získané teoretické vedomosti na riešenie vybraných problémov technickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
Základy vektorového počtu (dotácia 0/2)
2.
Kinematika hmotného bodu (dotácia 0/4)
 
a.
Rýchlosť a zrýchlenie hmotného bodu
b.
Pohyb hmotného bodu po kružnici
c.tangenciálne a normálové zrýchlenie
d.Zložený pohyb

3.Dynamika hmotného bodu (dotácia 0/6)
 
a.
Newtonove zákony dynamiky
b.
Impulz sily a hybnosť
c.Práca a energia

4.Mechanika sústavy hmotných bodov (dotácia 0/8)
 
a.
Ťažisko sústavy hmotných bodov
b.
Rotačný pohyb sústavy hmotných bodov
c.
Fyzikálne kyvadlo
d.Zákony zachovania

5.
Gravitačné pole (dotácia 0/4)
 
a.
Newtonov gravitačný zákon
b.
Intenzita a potenciál gravitačného poľa
c.Gravitačné pole Zeme

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DILLINGER, J. -- BENCO, P. -- KALUŽNÁ, M. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 186 s. ISBN 80-227-2208-1.
PETRÁŠ, J. -- ŠŤAVINA, C. -- VANÍK, J. Fyzika II: Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1731-2.
MORHÁČOVÁ, E. -- LEJA, J. -- LICHARDOVÁ, Z. Technical physics I. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 78 s. ISBN 978-80-227-2823-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 649

Z
FX
95,8 %
4,2 %
Vyučujúci: Ing. Peter Benco, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Jozef Leja, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2020
Schválil:
Ing. Peter Benco, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: