22. 10. 2020  12:37 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 281120_BDP - Technická fyzika I (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
281120_BDP
Názov predmetu:
Technická fyzika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 2. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 2. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 2. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
BODOVÉ HODNOTENIE
LABORATÓRNE CVIČENIE:
11 cvičení x 1 bod spolu 11 bodov
PRIEBEŽNÁ KONTROLNÁ SKÚŠKA
1. písomná skúška 13 bodov
2. písomná skúška 12 bodov
Spolu za semester z cvičení 36 bodov

Odovzdanie referátu je nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou na získanie bodov z cvičenia. Pokiaľ cvičenie odpadne, študent zaň dostane priemerný počet bodov spočítaný z ostatných cvičení.
Podmienka účasti na skúške - odovzdať 11 referátov a získať min. 16 bodov.

SKÚŠKA:
2 príklady x 9 bodov spolu 18 bodov
2 teoretické otázky x 9 bodov spolu 18 bodov
otázka z laboratórneho cvičenia 8 bodov
10 definičných otázok x 2 body spolu 20 bodov
Spolu na skúške 64 bodov
Spolu za semester 100 bodov
Pre úspešné absolvovanie predmetu je nutné získať na skúške min 32 bodov.

HODNOTENIE
A 92-100 bodov
B 83- 91 bodov
C 74- 82 bodov
D 65- 73 bodov
E 56- 64 bodov
FX menej ako 56 bodov

 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z klasickej fyziky: mechaniky, vlastností fyzikálnych polí. Pochopiť princípy a zákonitostí fyzikálnych javov. Vedieť popísať postupy odvodenia fyzikálnych zákonitostí. Získať praktické skúsenosti v oblasti merania a spracovania výsledkov meraní, používania jednoduchých programov pre snímanie veličín, spracovanie a vyhodnotenie meraní
 
Stručná osnova predmetu:
1.
Základy vektorového počtu (dotácia 2/0)
2.
Kinematika hmotného bodu. (dotácia 6/6)
 
a.
Rýchlosť hmotného bodu
b.
Zrýchlenie hmotného bodu
c.
Pohyb hmotného bodu po kružnici
d.
Rozklad zrýchlenia na tangenciálnu a normálovú zložku
e.Výpočet rýchlosti a dráhy pohybu zo známeho zrýchlenia
f.Zložený pohyb

3.Dynamika hmotného bodu. (dotácia 4/6)
 
a.
Newtonove zákony dynamiky.
b.
Impulz sily, hybnosť.
c.
Práca a energia

4.Mechanika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa (dotácia 6/8)
 
a.Redukcia síl v tuhom telese
b.
Prvá a druhá pohybová rovnica sústavy hmotných bodov a telesa
c.
Tažisko sústavy hmotných bodov.
d.Rotačný pohyb sústavy hmotných bodov okolo osi
e.
Kinetická energia sústavy hmotných bodov
f.
Fyzikálne kyvadlo
g.Zákony zachovania

5.Teoria relativity (dotácia 4/2)
 
a.
Lorentzova transformácia
b.
Niektoré dôsledky špeciálnej teorie relativity
c.
Kontrakcia dlžok, dilatácia času

6.
Gravitačné pole (dotácia 4/4)
 
a.
Newtonov gravitačný zákon
b.
Intenzita a potenciál gravitačného poľa
c.Gravitačné pole Zeme
d.
Pohyb častice v gravitačnom poli.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DILLINGER, J. -- BENCO, P. -- KALUŽNÁ, M. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 186 s. ISBN 80-227-2208-1.
PETRÁŠ, J. -- ŠŤAVINA, C. -- VANÍK, J. Fyzika II: Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1731-2.
BENCO, P. Technická fyzika: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 241 s. ISBN 80-227-1869-6.
MORHÁČOVÁ, E. -- LEJA, J. -- LICHARDOVÁ, Z. Technical physics I. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 78 s. ISBN 978-80-227-2823-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1334

A
B
C
D
E
FX
5,2 %
9,3 %
23,1 %
20,6 %32,0 %9,8 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Benco, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
RNDr. Jozef Leja, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: