22. 10. 2020  11:18 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282206_BDP - Základy štatistickej analýzy (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 282206_BDP
Názov predmetu: Základy štatistickej analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy z rozdelení pravdepodobnosti meraných aj nemeraných veličín. Pochopí princípy štatistických odhadov a testov. Predmet pomôže študentovi rozvíjať štatistické myslenie, ktoré je veľmi potrebné pri riešení niektorých problémov technickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Úloha štatistiky v technike. Pravdepodobnosť. Podmienená pravdepodobnosť. Nezávislosť.
Náhodné premenné. Vybrané rozdelenia diskrétnych a spojitých náhodných premenných.
Rozdelenia diskrétneho a spojitého náhodného vektora. Kovariancia a korelácia. Nezávislosť náhodných premenných.
Lineárne kombinácie náhodných premenných. Rozdelenia odvodené z normálneho. Momentové vytvárajúce funkcie. Čebyševová nerovnosť.
Náhodný výber a základné spracovanie pozorovaných dát. Bodové a intervalové odhady. Centrálna limitná veta. Rozsahy výberov pri danej presnosti bodových odhadov. Štatistické testovanie hypotéz. Vybrané parametrické testy. Určenie rozsahu výberu pre danú silu testu pomocou vzorca a kriviek OC. Overovanie zhody empirických rozdelení s modelom. Testy dobrej zhody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANIGA, I. -- GABKOVÁ, J. -- OMACHELOVÁ, M. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. Základy štatistickej analýzy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 221 s. ISBN 978-80-227-4023-4.
JANIGA, I. Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov: štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát 1.diel. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 265 s. ISBN 978-80-227-4046-3.

Odporúčaná:
Janiga, I. a kol.: Základy štatistickej analýzy. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-227-4023-4
Janiga, I., Stareková, A.: Základy pravdepodobnosti a štatistiky, Vydala Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2001. ISBN 80-227-1603-0
Janiga,I.: Basics of statistical analysis. Nakladateľstvo STU v Bratislave (v tlači).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1173

A
B
CDEFX
11,8 %
14,4 %
22,8 %
20,5 %
17,2 %
13,3 %
Vyučujúci:
RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Milada Omachelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
RNDr. Jana Gabková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: