22. 10. 2020  12:29 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282511_IDP - Algebraické štruktúry (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282511_IDP
Názov predmetu: Algebraické štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (výberový), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - inžiniersky (výberový), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (výberový), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (výberový), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 1. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (výberový), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test počas semestra za 30 bodov, záverečný test za 70 bodov.
Minimálny zisk na získanie klasifikačného zápočtu je 56 bodov.
Bodové hodnotenie klasifikačného zápočtu
A - najmenej 90 bodov
B - najmenej 80 bodov
C - najmenej 70 bodov
D - najmenej 62 bodov
E - najmenej 56 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka získa základné vedomosti z lineárnej algebry štruktúr (pologrupy, grupy, okruhy, polia) a ich využitia v aplikáciách. Osvojí si definície a vlastnosti algebraických štruktúr a jednotlivé najčastejšie aplikované modely vo vedeckých a technických aplikáciách (Lieove grupy, okruhy polynómov, vektorové priestory a polia). Oboznámi sa s Minkowského množinovými operáciami a dokáže aplikovať Minkowského súčet a súčin bodových množín na riešenie vybraných problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Algebraické štruktúry - všeobecné definície a vlastnosti (pologrupy, grupy, okruhy a polia)
Modely algebraických štruktúr - Liove grupy, okruhy polynómov, vektorové priestory a polia
Minkowského množinové operácie - Minkowského súčet a Minkowského súčin bodových množín, definície, vlastnosti, aplikácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTEE, T. -- BIRKHOFF, G. Aplikovaná algebra. Bratislava: Alfa, 1981. 381 s.
BIRKHOFF, G. -- MACLANE, S. Prehľad modernej algebry. Bratislava : Alfa, 1979. 468 s.
DEMMEL, J. Applied Numerical Linear Algebra. Philadelphia, USA: SIAM, 1997. 419 s. ISBN 0-89871-389-7.
MEYER, C. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Philadelphia: SIAM, 2000. 718 s. ISBN 0-89871-454-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
BCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: