22. 10. 2020  12:35 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282109_BDP - Doplnkové cvičenia z Matematiky I (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282109_BDP
Názov predmetu:
Doplnkové cvičenia z Matematiky I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 1. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 1. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 1. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky za 40 bodov, 10 bodov môže udeliť učiteľ na cvičení za aktivitu. Zápočet bude udelený študentovi, ktorý počas semestra získa aspoň 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu pozná analytické vyjadrenie útvarov v rovine (priamka, kružnica, elipsa, parabola, hyperbola). Pozná základné elementárne funkcie a ich vlastnosti a tieto vedomosti vie využiť pri určovaní vlastností elementárnych funkcií. Vie vypočítať derivácie elementárnych funkcií a využiť vlastnosti derivácie na vyšetrovanie priebehu funkcie. Pochopí pojem neurčitého a určitého integrálu a metódy výpočtu. Vie vypočítať plošný obsah jednoduchej elementárnej oblasti v rovine.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie rovníc a nerovníc, riešenie sústav dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. Operácie s vektormi v rovine a priestore. Analytická geometria v rovine - vyjadenie a znázornenie priamky, kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly. Základné elementárne funkcie, ich definičný obor, obor hodnôt, graf a vlastnosti, vyšetrovanie vlastností elementárnych funkcií pomocou vlastností základných elementárnych funkcií a pomocou derivácie funkcie. Metódy výpočtu neurčitého a určitého integrálu a aplikácie určitého integrálu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHONOVÁ, V. -- DICSÖOVÁ, A. -- DOBRAKOVOVÁ, J. -- PEKÁRKOVÁ, R. -- POLÁKOVÁ, V. Úvod do štúdia matematiky I. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. 107 s. ISBN 978-80-227-3380-9.
ZÁHONOVÁ, V. Matematika I: Riešené príklady. 1.. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 233 strany. ISBN 978-80-227-3731-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3395

Z
FX
98,1 %
1,9 %
Vyučujúci:
RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Peter Letavaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Monika Prášilová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Viera Záhonová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
RNDr. Viera Záhonová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: