22. 10. 2020  12:44 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282309_BDP - Lineárna algebra (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 282309_BDP
Názov predmetu: Lineárna algebra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 5. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 5. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 5. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 5. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (výberový), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 5. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky za 50 bodov. Každú je potrebné napísať aspoň na 50%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o niektorých oblastiach lineárnej algebry a niektorých ich aplikáciach.
 
Stručná osnova predmetu:
Polynómy a ich vlastnosti
Riešenie niektorých algebraických rovníc
Vektorové priestory
Lineárne zobrazenia
Vlastné čísla a vlastné vektory
Jordanov kanonický tvar
Kvadratické formy
Kvadratické krivky a plochy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Algebra a teoretická aritmetika. 1. Bratislava : Alfa, 1985. 349 s.
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Viera Záhonová, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
RNDr. Viera Záhonová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: