22. 10. 2020  12:21 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 281127_BDP - Seminár z fyziky I (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
281127_BDP
Názov predmetu: Seminár z fyziky I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 1. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 1. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 1. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je absolvovať v priebehu semestra 2 písomné skúšky a získať na nich aspoň 56 bodov.
1. písomná skúška 50 bodov
2. písomná skúška 50 bodov
Spolu za semester 100 bodov

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa, prípadne prehĺbi vedomosti z vybraných častí fyziky, na úrovni vstupných požiadaviek pre štúdium fyziky na technickej univerzite.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
Úvod do fyziky (dotácia 3/0)
 
a.
Predmet a metóda fyziky
b.
Fyzikálne veličiny a ich jednotky
c.
Skalárne a vektorové veličiny, základy vektorovej algebry

2.
Kinematika hmotného bodu (dotácia 4/0)
 
a.
Rýchlosť a zrýchlenie
b.Rovnomerný priamočiari pohyb
c.
Rovnomerne premenný priamočiari pohyb
d.
Rovnomerný pohyb po kružnici

3.
Dynamika hmotného bodu (dotácia 4/0)
 
a.
Sila
b.
Newtonove pohybové zákony
c.
Skladanie a rozklad síl pôsobiacich na hmotný bod
d.
Inerciálne a neinerciálne vzťažné sústavy
e.Impulz sily a hybnosť

4.
Gravitačné pole (dotácia 3/0)
 
a.
Newtonov gravitačný zákon
b.
Gravitačné pole Zeme
c.
Pohyb v homogénnom gravitačnom poli Zeme

5.
Mechanika kvapalín (dotácia 4/0)
 
a.
Základy statiky kvapalín
b.
Archimedov zákon
c.
Rovnica spojitosti pre ustálené prúdenie
d.
Bernoulliho rovnica

6.Molekulová fyzika a termodynamika (dotácia 4/0)
 
a.
Základné pojmy molekulovej fyziky a termodynamiky
b.Stavová rovnica ideálneho plynu
c.
Vnútorná energia ideálneho plynu
d.
Práca plynu.
e.Prvý a druhý termodynamický zákon
f.
Deje v plynoch
g.
Tepelné motory

7.
Elektrina a magnetizmus (dotácia 4/0)
 
a.
Elektrický náboj, Coulombov zákon, elektrické pole
b.
Ustálený elektrický prúd, prúd v kovoch, elektrický odpor
c.Magnetické pole, magnetické pole vodičov s prúdom, silové pôsobenie medzi vodičmi s prúdom
d.
Elektromagnetická indukcia

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TEPLIČKA, I. Fyzika: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Nitra : Enigma, 1998. 277 s. ISBN 80-85471-58-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1202

Z
FX
97,0 %
3,0 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Benco, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Jozef Leja, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
Ing. Peter Benco, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: