22. 10. 2020  12:46 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 281121_BDP - Technická fyzika II (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
281121_BDP
Názov predmetu: Technická fyzika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 3. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
BODOVÉ HODNOTENIE PREDMETU TECHNICKÁ FYZIKA II

LABORATÓRNE CVIČENIE:
11 cvičení x 1 bod spolu 11 bodov
PRIEBEŽNÁ KONTROLNÁ SKÚŠKA
1. písomná skúška 13 bodov
2. písomná skúška 12 bodov
Spolu za semester z cvičení 36 bodov

Odovzdanie referátu je nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou na získanie bodov z cvičenia. Pokiaľ cvičenie odpadne, študent zaň dostane priemerný počet bodov spočítaný z ostatných cvičení.
Podmienka účasti na skúške - odovzdať 11 referátov a získať min. 17 bodov.

SKÚŠKA:
2 príklady x 9 bodov spolu 18 bodov
2 teoretické otázky x 9 bodov spolu 18 bodov
otázka z laboratórneho cvičenia 8 bodov
10 definičných otázok x 2 body spolu 20 bodov
Spolu na skúške 64 bodov
Spolu za semester 100 bodov
Pre úspešné absolvovanie predmetu je nutné získať na skúške min 32 bodov.

HODNOTENIE
A 92-100 bodov
B 83- 91 bodov
C 74- 82 bodov
D 65- 73 bodov
E 56- 64 bodov
FX menej ako 56 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z klasickej fyziky. Pochopiť princípy a zákonitostí fyzikálnych javov. Vedieť popísať postupy odvodenia fyzikálnych zákonitostí. Získať praktické skúsenosti v oblasti merania a spracovania výsledkov meraní, riešení fyzikálnych úloh
 
Stručná osnova predmetu:
1.
Termika. (dotácia 7/4)
 
a.
Kinetický výklad tlaku plynu
b.
kinetická teoria látok. Stavová rovnica.
c.
Ekvipartičná teoréma
d.
Prvý termodynamický zákon
e.
Základné deje v plynoch
f.
Premena tepla na prácu, kruhový dej , Carnotov stroj
g.
Druhý termodynamický zákon a tretí termodynamický zákon

2.
Náuka o elektrine a magnetizme. (dotácia 13/14)
 
a.
Coulombov zákon
b.intenzita a potenciál elektrického poľa
c.
Gaussova veta pre vákuum. I. Maxwelova rovnica pre vákuum
d.Polarizácia dielektrika
e.
Gaussova veta pre dielektrikum. I. Maxwellova rovnica pre dielektrikum
f.
Kapacita vodiča a kondenzátora
g.
Energia elektrického poľa
h.Elektrický prúd
i.Vedenie elektriny v kovoch. Ohmov zákon v diferenciálnom a integrálnom tvare
j.Kirchhoffove zákony
k.
Práca a výkon elektrického úprúdu
l.
Magnetické pole v okolí bodového náboja, vektor magnetickej indukcie.
m.
Magnetické pole elementárneho prúdovodiča. Biotov -Savartov-Laplaceov zákon.
n.Ampérov zákon
o.
Zákon celkového prúdu vo vákuu
p.Magnetický indukčný tok
q.
Pôsobenie magnetického poľa na prúdovú slučku
r.
Interakcia magnetického poľa s látkami. Látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické
s.
Elektromagnetická indukcia.
t.
Vlastná a vzájomná indukcia.
u.
Faradayov indukčný zákon
v.
III. Maxwellova rovnica
w.
Vlastná a vzájomná indukcia
x.
Energia magnetického poľa
y.IV. Maxwellova rovnica

3.
Kmitavý pohyb (dotácia 3/4)
 
a.
Harmonický pohyb hmotného bodu v priamke
b.
Dynamický opis lineárneho oscilátora, jeho energia
c.
Tlmený harmonický pohyb.
d.
Vynútené kmity
e.
Skladanie kmitov
f.
Fourierova analýza

4.Vlnenie (dotácia 3/4)
 
a.
Fyzikálny popis
b.
Stojaté vlnenie.
c.
Vlnová rovnica.
d.Zvukové vlny.
e.
Elektromagnetické vlnenie.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DILLINGER, J. -- BENCO, P. -- KALUŽNÁ, M. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 186 s. ISBN 80-227-2208-1.
PETRÁŠ, J. -- ŠŤAVINA, C. -- VANÍK, J. Fyzika II: Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1731-2.
BENCO, P. Technická fyzika: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 241 s. ISBN 80-227-1869-6.
MORHÁČOVÁ, E. -- LEJA, J. -- LICHARDOVÁ, Z. Technical physics I. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 78 s. ISBN 978-80-227-2823-2.
BEISER, A. Úvod do moderní fyziky. Praha : Academia, 1975. 628 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2154

A
BCD
E
FX
4,6 %
6,2 %13,8 %
20,7 %
38,5 %
16,2 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Benco, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Jozef Leja, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Július Sivý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: