22. 10. 2020  11:40 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282211_BDP - Zaujímavá matematika a fyzika (SjF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
282211_BDP
Názov predmetu: Zaujímavá matematika a fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
18 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 3. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 3. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 3. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 3. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 3. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (výberový), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 3. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 3. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je treba ziskat 56 bodov zo 100 z dvoch testov.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie poznatkov z matematickej analýzy, algebry a geometrie, ktoré študenti nadobudnú po absolvovaní povinných predmetov Matematika I a Matematika II.
Niektoré vybrané zaujímavé matematické objavy a témy výskumu súčasnej matematiky
aplikovateľné v technických vedeckých oblastiach.
 
Stručná osnova predmetu:
Odvodenie niektorých často používaných vzorcov a derivácii a ich aplikácie.
Matica prechodu, lineárne zobrazenia, vlastné čísla, vlastné vektory, diagonálny a Jordanov tvar matice.
Sústavy lineárnych diferenciálnych rovníc.
Využitie diferenciálnych rovníc pri riešení konkrétnych úloh.
Brachystochrona.
Laplaceova transfomácia.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANNA, J. -- ROWLAND, J H. Fourier series, transforms, and boundary value problems. New York : John Wiley & Sons, 1990. 354 s. ISBN 0-471-61983-3.
EVANS, L C. Partial Differential Equations. American Mathematical Society, 2010. 749 s. ISBN 978-0-8218-4974-3.
STROUD, K. -- BOOTH, D J. Engineering Mathematics. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. 1258 s. ISBN 978-1-4039-4246-3.
BOOTH, D J. Advanced Engineering Mathematics. In.
Engineering Mathematics. New York : Industrial Press, 2013. 1155 s. ISBN 978-0-8311-3470-9.
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 213

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: Mgr. Peter Letavaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil:
Mgr. Peter Letavaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 04. 06. 2020.

Typ výstupu: