24. 10. 2020  11:24 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FYMA01_6DE - Physics of Materials (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
FYMA01_6DE
Názov predmetu:
Physics of Materials
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Interview of student with teacher about funtamentals of the subject.
 
Výsledky vzdelávania:
The course is focused on the obtaining greater knowledges from the physics of materials, with emphasis on the explanation of transport and transformation processes in solids. In the selection of study topics, the specialization of the student will be taken into consideration.
 
Stručná osnova predmetu:
The bonds between atoms, the building of materials, the theory of lattice defects, thermal- and stress-induced interactions between lattice defects, diffusion, transformation processes in solids, theory of reinforcing and fracture of materials
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FISCHER, T. Materials science for engineering students. Amsterdam: Academic Press (Elsevier), 2009. 600 s.
HULL, D. -- BACON, D J. Introduction to dislocations. Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2001. 272 s.
KIRKALDY, J S. -- YOUNG, D J. Diffusion in the condensed state. London: Institute of Metals, 1987. 541 s.
KITTEL, C. Úvod do fyziky pevných látek. Praha : Academia, 1985. 598 s.
KRATOCHVÍL, P. -- LUKÁČ, P. -- SPRUŠIL, B. Úvod do fyziky kovů 1. Praha : SNTL, 1984. 243 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 7. 2020
Schválil: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 07. 2020.

Typ výstupu: