24. 10. 2020  11:26 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KOMA01_6DE - Engineering Materials (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
KOMA01_6DE
Názov predmetu: Engineering Materials
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Interview of student with teacher about funtamentals of the subject.
 
Výsledky vzdelávania:
The student gained knowledge of design, evaluation of properties, and application of most important construction materials, mainly metals and alloys. He/she became familiar with technological limits of production and treatment of construction materials with respect to their morphology, influencing of their properties, as well as integration of parts into construction units.
 
Stručná osnova predmetu:
Design, evaluation of properties, and application of most important construction materials, mainly metals and alloys. Technological limits of production and treatment of construction materials with respect to their morphology, influencing of their properties, as well as integration of parts into construction units.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- NOSKO, M. -- HARNÚŠKOVÁ, J. Compression test evaluation method for aluminium foam parts of different alloys and densities. Powder Metallurgy Progress, 10. s. 207--212. ISSN 1335-8987.
ILLEKOVÁ, E. -- HARNÚŠKOVÁ, J. -- FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- MAŤKO, I. -- ŠVEC, P. Peculiarities of TiH2 decomposition. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105. s. 583--590. ISSN 1388-6150.
SENČEKOVÁ, L. -- IŽDINSKÝ, K. -- SIMANČÍK, F. -- MINÁR, P. -- NOSKO, M. -- ŠVEC, P. The effect of Nb interlayers on compaction of Mo/Mo silicide composites. Kovové materiály. Metallic materials, 50. s. 425--432. ISSN 0023-432X.
LIPA, Z. -- JANÁČ, A. Dokončovacie spôsoby obrábania. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 94 s. ISBN 80-227-1324-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 7. 2020
Schválil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: