24. 10. 2020  12:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAMV01_6DE - Microstructural Analysis and Mechanical Properties of Materials (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
MAMV01_6DE
Názov predmetu:
Microstructural Analysis and Mechanical Properties of Materials
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Interview of student with teacher about funtamentals of the subject.
 
Výsledky vzdelávania:
The student is familiar with the methods of analysis of microstructure and their applications. He/she is able to distinguish between particular projection techniques, to evaluate results obtained by spectroscopic and/or diffraction methods, and to determine relationship between microstructure and mechanical properties of materials.
 
Stručná osnova predmetu:
Analysis of microstructure:
- light microscopy,
- transmission electron microscopy,
- scanning electron microscopy,
- related spectroscopic and diffraction techniques, Raman, AFM, GDOES, FIB/SEM/TEM.

Characterization of mechanical properties:
- testing of hardness,
- instrumented indentation,
- strnegth (Weibull), elasticity, yield strength,
- Charpy test,
- tribology,
- creep,
- fracture mechanics,
- fractography.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.
VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Bratislava : Alfa, 1989. 401 s.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Materiál, tepelné spracovanie, kontrola kvality. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 282 s. ISBN 80-8073-159-4.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Zošľachťovanie a kontrola kvality materiálov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 281 s. ISBN 80-8073-071-7.
LEE, W E. -- RAINFORTH, M W. Ceramic Microstructures: Property Control by Processing. London : Chapman and Hall, 1994. 590 s. ISBN 0-412-43140-8.
ASM Handbook: Volume 9. Metallography and Microstuctures. Materials Park : ASM International, 2004. 1184 s. ISBN 0-87170-706-3.
AYACHE, J. -- ET AL. Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: Methodology. New York : Springer, 2010. 250 s. ISBN 978-0-387-98181-9.
AYACHE, J. -- ET AL. Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: Techniques. New York : Springer, 2010. 338 s. ISBN 978-1-4419-5974-4.
CRIDDLE, W. -- ELLIS, G. Spectral and Chemical Characterization of Organic Compounds: A Laboratory Handbook. Chichester : John Wiley & Sons, 1991. 119 s. ISBN 0-471-92715-5.

Odporúčaná:
Knižná a časopisecká literatúra zameraná na tému dizertačnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 7. 2020
Schválil: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 07. 2020.

Typ výstupu: