24. 10. 2020  11:16 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POMT01_6DE - Advanced Materials and Technologies (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
POMT01_6DE
Názov predmetu:
Advanced Materials and Technologies
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Interview of student with teacher about funtamentals of the subject.
 
Výsledky vzdelávania:
The student gained knowledge of advanced materials based on metals, complex metallic systems, non-metals, nanomaterials and biomaterials. She/he has experience in processing of thin layers,
functional multilayers, bulk materials with the complex structure (inclusive of amorphous) and advanced composites.
 
Stručná osnova predmetu:
Advanced materials based on metals, complex metallic systems, non-metals. Nanomaterials. Biomaterials. Processing of thin layers, functional multilayers, bulk materials with the complex structure (inclusive of amorphous) and advanced composites.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
MITTEMEIJER, E J. The microstructure – property relationship using metals as model systems. New York/Heidelberg : Springer, 2011. 500 s. ISBN 978-3-642-10500-5.
SCHNEIDER, H. -- RUTH, V. -- KORMÁNY, T. Advances in Epitaxy and Endotaxy: Part A: Eutectics and Eutectoids. Part B: Growth of Monocrystalline Layers. Amsterdam : Elsevier, 1990. 459 s. ISBN 0-444-98871-8.
KOLITSCH, A. -- MOLLER, W. -- MALKOW, T. -- BULL, S. -- MAGULA, V. -- DOMÁNKOVÁ, M. Growth and characterisation of hard and elastic carbon nitride thin films. Surface & Coatings Technology, 128. s. 126--132. ISSN 0257-8972.

Odporúčaná:
Thin Solid Films. 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 7. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 29. 07. 2020.

Typ výstupu: