24. 10. 2020  11:54 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPMM01_6DE - Modern Materials Preparation Technologies (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: TPMM01_6DE
Názov predmetu: Modern Materials Preparation Technologies
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Interview of student with teacher about funtamentals of the subject.
 
Výsledky vzdelávania:
The student gained knowledge of thin film technology and synthesis of bulk materials and composites for electrical engineering and electronics.
 
Stručná osnova predmetu:
Thin film technology and synthesis of bulk materials and composites for electrical engineering and electronics.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
GÖMÖRY, F. -- ŠOUC, J. -- PARDO, E. -- SEILER, E. -- SOLOVIOV, M. -- FROLEK, Ľ. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- JANOVEC, J. AC Loss in Pancake Coil Made From 12 mm Wide REBCO Tape. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 23. s. 3.
PEKARČÍKOVÁ, M. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- JANOVEC, J. -- SOLOVYOV, M. -- PARDO, E. -- GÖMÖRY, F. Investigation of defects in functional layer of high temperature superconducting tapes. Physica C-Superconductivity and its Applications, 497. s. 24--29.
GÖMÖRY, F. Study of electric properties of high temperature superconductors with the help of magnetic measurements: dissertation to habilitate in area 5.2.26 Materials. Habilitačná práca. Trnava : 2009.
GÖMÖRY, F. Štúdium vlastností supravodičov s vysokými kritickýcmi teplotami pomocou striedavých magnetických meraní: Dok.diz.práca. Dát.obhaj.: 24.09.1998. Č.ved.odb.: 11-22-9. Dizertačná práca. Bratislava : 1996. 106 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: