25. 10. 2020  2:19 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_EIA - EIA (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
B_EIA
Názov predmetu:
EIA
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca na seminári k problematike SEA, podľa metodiky rozdelenej na hodnotenie do štyroch častí, za ktoré je možné získať 100 bodov. Priebežné hodnotenie zadania sa uskutoční štyri krát, hodnotenia sa spočítajú, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť princípom environmentálnej politiky a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie na medzinárodnej a národnej úrovni,
vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie na základe požiadaviek zákona č. 24/2006 Z.z.,
prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie územia, so zreteľom na udržateľný rozvoj územia
 
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodné požiadavky a legislatívne súvislosti problematiky environmentálneho posudzovania vplyvov na úrovni architektonických projektov (EIA) a koncepcií, plánov a programov (SEA) Rozsah posudzovania vplyvov v investičnom a plánovacom procese.Základná informácia o procese EIA podľa slovenskej legislatívy. Základná informácia o procese SEA podľa slovenskej legislatívy. Účastníci procesu posudzovania, ich úloha, práva a zodpovednosť. Metodológia posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Aplikácia metód a techník v procese EIA. Metodológia strategického environmentálneho hodnotenia vplyvov koncepcií, plánov a programov na životné prostredie (SEA). Princípy, kritériá a indikátory udržateľného rozvoja a ich aplikácia v procese SEA, aplikácia viacerých metód a techník. Medzinárodné požiadavky v hodnotení transhraničných vplyvov. Charakteristika dokumentácie EIA. Charakteristika dokumentácie SEA. Interdisciplinárny charakter odbornej spôsobilosti v procese EIA a SEA a súvisiace požiadavky. Semináre: Metódy a techniky EIA
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAVLIČKOVÁ, K. -- KOZOVÁ, M. -- CHRENŠČOVÁ, V. -- PETRÍKOVÁ, D. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. Environmentálne plánovanie a manažment: vysokoškolská učebnica. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 122 s. ISBN 978-80-223-2740-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 233

A
B
C
D
E
FX
25,3 %26,2 %
27,0 %
14,6 %
6,9 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: