25. 10. 2020  0:57 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PRAX-EX3 - Odborná prax III (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
B_PRAX-EX3
Názov predmetu: Odborná prax III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie denníka z praxe vrátane potvrdenia absolvovania.
Ukončenie predmetu: zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním praxe si študent rozvíja poznatky priestorovo-plánovacích činností a ich priemet do praxe v oblasti priestorového rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná prax zameraná na praktické overenie získaných teoretických poznatkov v podmienkach profesnej praxe plánovania priestorového rozvoja v SR a v zahraničí s dôrazom na pochopenie kultúrnych, sociálnych, ekonomických a environmentálnych kontextov plánovacích činností v úrovni cezhraničnej až makroregionálnej.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 10. 2020
Schválil:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: