22. 10. 2020  12:50 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 282506_IDP - Štatistické analýzy (SjF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
282506_IDP
Názov predmetu: Štatistické analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie prvých troch častí projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z vybraných štatistických analýz používaných pri vyhodnotení dát, v riadení kvality a metrológii. Naučí sa analyzovať dáta, v ktorých sú skryté dôležité informácií. Uvedené informácie by mali pomôcť študentovi pri navrhovaní riešení technických a manažérskych problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Regresná a korelačná analýza.
Zovšeobecnený lineárny model.
Návrh a analýza experimentu s jedným faktorom.
Návrh experimentov s viacerými faktormi.
Neparametrické metódy.
Štatistické riadenie kvality.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Janiga, I.: Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov. 2. diel. Štatistické analýzy. Vydavateľstvo STU v Bratislave (v tlači)..
Janiga, I., Gabková, J. : Štatistické analýzy, aplikovaná štatistika. Vydavaťeľstvo STU v Bratislave (v tlači).
Janiga, I.: Statistical analysis, applied statistics, texts of lectures in AIS.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 321

ABCD
E
FX
19,6 %
17,4 %
21,5 %
21,8 %
17,4 %
2,3 %
Vyučujúci: RNDr. Jana Gabková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 9. 2020
Schválil:
RNDr. Jana Gabková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 09. 2020.

Typ výstupu: