May 28, 2020   6:34 p.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Branislav Mišota, PhD.
Identification number: 10004
 
 

     
     Lesson     Final thesis
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Evolution of market-based on multi-agent techniques
Written by (author):
Ing. Branislav Mišota, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Summary:
Táto dizertačná práca sa venuje v našich podmienkach málo reflektovanej problematike modelovania komplexných ekonomických systémov a ich simulácie na báze multiagentových metód. Modelovanie a simulácia správania sa komplexných ekonomických systémov nielen v dynamike, ale aj v evolúcii, vyžaduje hlboké pochopenie a prácu s informáciami, pretože v prostredí trhových ekonomík je vysoká miera turbulencie zmien, chaosu, a taktiež komplikovaná sieťová štruktúra vzájomných vzťahov. V predkladanej práci sme sa zamerali na všeobecné základy teórie modelovania a simulácie v ekonómii. Ako hlavnú metódu riešenia sme použili multiagentový systém umožňujúci riešiť problémy, na ktoré nestačia schopnosti individuálneho agenta ako samostatnej učiacej sa entity. Multiagentový systém je špecifickým prostredím, v ktorom na základe vzájomných interakcií prvkov vzniká emergencia podobne ako v reálnom prostredí, a táto vlastnosť ho predurčuje ako vhodný nástroj na modelovanie socioekonomických systémov. Prostredníctvom modelu s autonómnymi heterogénnymi agentmi sme modelovali virtuálnu ekonomiku Vytvorený model popisuje správanie sa samostatných entít, ktoré vystupujú v ekonomike, napríklad trhy, firmy, domácnosti, a pod. Práca obsahuje aj výsledky a vyhodnotenie simulácií navrhnutého modelu.
Key words:
multiagentový systém, trh, evolúcia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited