Jan 23, 2020   0:09 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The strength assessment of the ball pin in terms of fatigue life
Written by (author): Ing. Vojtech Valkovič
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pevnostné posúdenie guľového čapu z hľadiska únavovej životnosti
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pevnostným posudzovaním guľového čapu manipulátora, na ktorom je umiestnené upínacie zariadenie, so zreteľom na jeho únavovú životnosť. Prvé kapitoly vymedzujú základné pojmy a charakteristiky v oblasti posudzovania únavovej životnosti konštrukcií. Podstatná časť práce je venovaná výpočtom prevádzkovej krivky únavovej životnosti guľového čapu a experimentálnemu hľadaniu kritického miesta na súčiastke. Prostredníctvom programu ANSYS boli v testovanom guľovom čape na základe príslušných zaťažení stanovené napätia. Výsledky práce prezentujú výpočty materiálových parametrov, ktoré sú potrebné na stanovenie intervalov spoľahlivosti, ako aj koeficienta bezpečnosti.
Key words:guľový čap, kritické miesto, MKP, krivka prevádzkovej únavovej životnosti, koeficient bezpečnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited