Jan 23, 2020   0:32 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and design of the feed system of CNC milling machine
Written by (author): Ing. Oliver Rovný
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a návrh posuvovej sústavy CNC frézovačky
Summary:Práca sa venuje problematike analýzy posuvových osí CNC stroja a aplikácií získaných poznatkov pri návrhu posuvovej sústavy trojosovej CNC frézovačky vlastnej konštrukcie s karteziánskou kinematickou štruktúrou. Práca je vo svojej podstate rozdelená na dva vzájomne nadväzujúce celky, a to analytickú časť a časť venovanú návrhu konkrétnej posuvovej sústavy. Najskôr sme sa zamerali na statické parametre posuvových osí (posuvové sily, tuhoť osí, presnosť polohovania). Následne bola pozornosť venovaná dynamickému ladeniu posuvov smerujúcemu k maximalizácií dosiahnuteľného zrýchlenia a ku skvalitneniu vlastností mechanickej sústavy z hľadiska servoriadenia. Ďalej sme sa venovali problematike modálnych vlastností posuvovej osi. Bol zostavený kmitavý dynamický model posuvového mechanizmu, ktorý bol následne skúmaný formou numerickej simulácie v programovom prostredí MATLAB SimMechanics. Takto získané vlastné frekvencie posuvového mechanizmu boli konfrontované s výsledkami analytického výpočtu vlastných frekvencií na základe matíc hmotnosti a tuhosti odvodených z dynamického modelu posuvovej osi.
Key words:posuvový mechanizmus, CNC stroj, posuvová sústava, dynamika posuvu, vlastné frekvencie, simmechanics, posuvové sily

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited