Jan 23, 2020   0:13 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The monitoring of vibration in the term of fatigue safety
Written by (author): Ing. Martin Máčaj
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie vibrácií z hľadiska únavovej bezpečnosti
Summary:Táto práca sa zaoberá monitorovaním kritických miest na konštrukcii, ktorá je namáhaná staticky a následne vystavená nebezpečným vibráciám. V úvode práce je popísaná teoretická časť, ktorá obsahuje popis jednotlivých častí teórie únavy materiálu a metóda, ktorou kvantifikujeme únavové poškodenie. Prevažná časť práce sa venuje problematike monitorovacích systémov. V práci je popísaný systém monitorovania statickej a únavovej pevnosti, ktorý vyhodnocuje kritické kmitanie konštrukcie na základe spektrálnej analýzy a únavového poškodenia. Monitorovací systém, ktorý je navrhnutý v práci využíva, ako hardvérovú časť na zber nameraných dát zariadenie od firmy National Instruments - CompactRIO. V práci je okrem iného popísaná, aj teória odporových tenzometrov, ktoré sa používajú na meranie deformácie. Namerané hodnoty z tenzometrov sú upravené do fyzikálnej podoby a použité na prácu v monitorovacom softvéry, ktorý je vytvorený v programe LabVIEW. V tomto programe bola navrhnutá softvérová časť monitorovacieho systému danej práce, ktorá zabezpečuje kontinuálne meranie a vyhodnocovanie nameraných zaťažení a poškodení v podobe grafických výstupov. Z nameraných dát sa posudzuje aktuálny stav monitorovanej konštrukcie z pohľadu únavovej, statickej bezpečnosti, ako aj nebezpečného kmitania.
Key words:únava, CompactRIO, únavová bezpečnosť , LabVIEW, Palmgren-Miner , monitorovací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited