Jan 28, 2020   3:12 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of the strenght of the fitness machine
Written by (author): Ing. Štefan Pavčo
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov
Summary:Záverečná práca sa venuje problému napäťovo-deformačnej analýzy vybra-ných typov posilňovacích strojov a identifikácií kritických miest konštrukcie za úče-lom budúcej optimalizácie prierezov. Práca sa v úvode venuje stručne problematike rôznych typov bežne dostupných posilňovacích strojov, ich popisom a takisto prob-lematike fitnes. V ďalších kapitolách je možné nájsť informácie o teórií metódy ko-nečných prvkov MKP. Je predstavená Timoshenkova teória bežne používaných druhov konečno prvkových elementov, ako aj typov kontaktov, ktoré je možné vyu-žiť prostredí Ansys Workbench. Prevažná časť práce je venovaná popisu tvorbe geometrického modelu pre vybrané typy posilňovacích strojov a následne popisu vytvorenia MKP modelu. V praktickej časti boli popísané a vykonané pevnostné analýzy statického charakteru pre jednotlivé riešené stroje. Výsledky sú prezento-vané grafickými výstupmi v tvare rozloženia napätí a posunutí.
Key words:metóda konečných prvkov, pevnostná analýza, posilňovací stroj, numerická simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited