Jan 28, 2020   2:21 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress - strain analysis of strength the construction crane
Written by (author): Ing. Martin Paulík
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza pevnosti stavebného žeriavu
Summary:Táto bakalárska práce sa venuje problematike napäťovo-deformačnej analýzy pevnosti stavebného ţeriavu. V úvodnej časti tejto práce je popísaná históriu z oblasti zdvíhacích zariadení a ţeriavov. V úvodných kapitolách je rozpracovaná problematika rozdelenia zdvíhacích zariadení, charakteristika posudzovaného ţeriavu, ako aj popis jeho jednotlivých častí. Prevaţná časť práce je popis tvorby MKP modelu posudzovaného ţeriavu, od jeho najjednoduchších častí aţ po kompletný model MKP v programe Ansys. V práci je vykonaná statická analýza pevnosti ţeriavu pre rôzne zaťaţovacie stavy s uvaţovaním vlastnej tiaţe a tiaţe prídavného bremena. Výsledky analýzy sú dokumentované grafickými výstupmi z programu Ansys v podobe posunutí elementov a rozloţenia napätia.
Key words:Napäťovo - deformačná analýza, MKP, stavebný žeriav


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited