Jan 23, 2020   1:22 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appraisal the strength of construction tower crane
Written by (author): Ing. Jaroslav Rajman
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie pevnosti konštrukcie vežového žeriava
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá pevnostnou analýzou konštrukcie veţového ţeriava Liebherr 185 HC, ktorý je charakteristický otočnou veţou a vodorovným výloţníkom. Jeho konštrukciu a konečné rozmery je moţné vhodné konfigurovať podľa pouţitia. Práca obsahuje stručný popis histórie a rozdelenia zdvíhacích zariadení, taktieţ rozdelenie a charakteristiku ţeriavov. Prevaţná časť je venovaná opisu ţeriavu Liebherr 185 HC a jeho častí. Praktická časť zahŕňa tvorbu jednotlivých sekcií výpočtového modelu, namodelovaného v programe ANSYS a ich znázornenie pomocou obrázkov. Riešenie rôznych prevádzkových reţimov namáhania veţového ţeriava v konkrétnej konfigurácii je uvedené pomocou grafickej interpretácie a zhodnotené v závere bakalárskej práce.
Key words:MKP, Liebherr 185 HC, Ansys


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited