Jan 23, 2020   0:28 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Statistical approach for assessing the fatigue life of structures using the software LabVIEW
Written by (author): Ing. Peter Lajcha
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatistický prístup hodnotenia únavovej životnosti konštrukcií využitím softvéru LabVIEW
Summary:Téma tejto diplomovej práce je venovaná problematike hodnotenia a predikcie únavovej životnosti konštrukcií, ktorá je v súčasnosti ešte stále predmetom intenzívneho výskumu. Význam výskumu je dôležitý z hľadiska zachovania funkčnosti konštrukcií. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo využiť súčasné metódy hodnotenia únavovej životnosti na vytvorenie softvéru v programe LabVIEW. Práca je zameraná na výpočet únavovej životnosti, ktorého výstupom je distribučná funkcia únavovej životnosti, ktorá opisuje pravdepodobnosť porušenia sledovanej konštrukcie v počte opakovaní makrobloku. Pri distribučnej funkcii únavovej životnosti (DFÚŽ) boli využité dve známe hypotézy kumulácie únavového poškodenia, a to hypotéza podľa Palmgren-Minera a energetická hypotéza podľa Klimana. V závere práce je posúdená funkčnosť naprogramovaného softvéru pre rôzne reálne namerané zaťažujúce procesy náhodného charakteru s uvažovaním reálnych materiálových vlastností popisujúcich vlastnosti pri cyklickom zaťažovaní materiálu.
Key words:bezpečnosť, únavové poškodenie, spoľahlivosť, únavová životnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited