Jan 27, 2020   5:34 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Ilčin, PhD.
Identification number: 10302
University e-mail: michal.ilcin [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical Physics (IPC FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:From Quantum Chemistry to Molecular Dynamics: Calculation and Application of the Potential Energy Curves (Surfaces)
Written by (author): Ing. Michal Ilčin, PhD.
Department: Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
Opponent 1:prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.
Opponent 2:prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Opponent 3:prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Od kvantovej chémie po molekulovú dynamiku: Výpočet a aplikácia interakčných potenciálových kriviek (povrchov)
Summary:Predkladaná práca sa zaoberá výpočtami potenciálových kriviek/povrchov ab initio metódami kvantovej chémie a ich aplikáciami pri výpočte merateľných vlastností. Teoretická časť sa okrem popisu kvantových metód rozsiahlejšie venuje potenciálovým krivkám a molekulovej dynamike. Bola písaná aj s cieľom poskytnúť študijný materiál niekoľkým študentom zaujímajúcim sa o danú problematiku (napr. bakalárom alebo diplomantom), ale aj overiť ich matematické zručnosti potrebné pri analýze priebehov funkcií a teda aj potenciálových kriviek. Výsledková časť sumarizuje výsledky doterajšej práce. Na začiatku sa študovali neutrálne systémy s nespárenými elektrónmi (H,Li...CO,CO2,C2H2) a nabité aniónové systémy (H2...Cl,Br,I). Získali sa pre ne potenciálové povrchy, dôraz sa kládol aj na fyzikálnu analýzu jednotlivých príspevkov k interakčnej energii, a to aj s využitím vlastných programových kódov. V ďalších prácach (študujúcich homonukleárne a heteronukleárne diatomiká IIB skupiny, Hg...N2,H2, Cd...N2, He...Zn,Cd,Hg, Pb...He,Ne,Ar) pribudla snaha o výpočty merateľných makroskopických vlastností, ako transportné koeficienty (difúzny koeficient, viskozita), spektrálne parametre či druhý viriálový koeficient. Taktiež sa pre interakciu hélia s prvkami IIB skupiny optimalizovali mid-bond funkcie a ich umiestnenie, keďže ich použitie vedie k urýchleniu dosiahnutia presných hodnôt energií. Ohľadom simulácií difúzneho koeficientu sa taktiež vyvinuli stratégie uskutočnenia simulácií vedúce k rádovému urýchleniu získania výsledkov. V oblasti simulácií rovnováh kvapalina-para sa uskutočnili prvotné simulácie vlastností kvapalín s využitím dostupných parametrizácií potenciálov. Získané výsledky v rámci bakalárskych projektov boli kvalitatívne správne, avšak pre dosiahnutie kvantitatívnej zhody je potrebné ešte vyladenie niektorých detailov.
Key words:potenciálové krivky, povrch potenciálovej energie, interakčná energia, kvantová chémia, van der Waals

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited