Jun 20, 2019   4:53 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Brehovská, PhD.
Identification number: 11277
University e-mail: qbrehovska [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The 3D Model Creation by Using Technology of Laser Scanning
Written by (author): Ing. Jana Brehovská, PhD.
Department: Department of Surveying (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba 3D modelov pri využití technológie laserového skenovania
Summary:Cieľom práce bolo preskúmať možnosť využitia Level set metódy pri tvorbe modelov z údajov získaných skenovaním, získané závery využiť pri tvorbe programu v jazyku C a ten aplikovať na konkrétny súbor bodov daný priestorovými súradnicami. V práci je stručne popísaná metóda laserového skenovania a súčasný stav tvorby modelu z údajov získaných touto metódou. Ďalšia časť práce sa venuje využitiu Level set metódy pri tvorbe modelov, popisujem matematický model na tvorbu modelov a navrhujem numerické riešenie tejto metódy. Navrhnutý postup riešenia je otestovaný na konkrétnych príkladoch. Tie potvrdili možnosť využitia tejto metódy na tvorbu modelov, pričom poukázali na výhody aj nevýhody tejto metódy. Hlavný význam práce spočíva v navrhnutí metódy na tvorbu modelov nazvanej Level Set Method Surface Reconstruction (LSMSR) a vytvorenia programu v jazyku C.
Key words:tvorba 2D a 3D modelov, Level set metóda, dištančná funkcia, laserové skenovanie, laserové skenovacie systémy, terestrické laserové skenovanie, terestrické laserové skenovacie systémy

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited